Ako na to?

BUĎ REALISTA. Pamätaj, že tento materiál ti má byť rámcom a pomocným nástrojom, nie bremenom. Realisticky môže byť ťažké prejsť všetky časti, ak budú s vami deti. Preto každú časť prispôsob potrebám a schopnostiam vašej rodiny. Netráp sa, ak vaše deti neabsolvujú všetky časti.

PLÁNUJ VOPRED. Možno budeš chcieť, aby vaše deti mali niečo tiché, s čím sa môžu hrať. Vytlač si napríklad omaľovanku.

ZDIEĽAJ BREMENO. Nesnaž sa všetko viesť sám. Nájdi spôsob, ako napríklad vtiahnuť deti. Buď kreatívny!

ODFOŤTE SA! Radi by sme mali niečo, čo nám pomôže zapamätať si tento čas. Odfoťte sa počas vášho stretnutia a pošlite na zakostolom@gmail.com

Nedeľa 2. august 2020 - Dávid III. - Božia vôľa, spôsob a časovanie

I. POZVANIE K OSLAVE:

Zvítajte sa.

Sú chvíle, kedy sa cirkev môže schádzať a tak aj robí – je to obrovský dar, ktorý nám Boh dal. Potom sú chvíle ako táto, kedy musíme byť v karanténe. Písmo hovorí, že Boha máme uctievať v každom čase – dokonca aj v karanténe. Cirkev chváli Jeho meno spoločne – aj keď sme fyzicky vzdialení. Cirkev totiž nie je budova, ani program. Je to komunita. Spoločenstvo ľudí, ktorých spojil Ježiš Kristus. A aj dnes – hoci sme fyzicky vzdialení, v duchu sme nablízku. #spolunadialku

Prečítaj nahlas:

Žalm 27:14
Očakávaj Hospodina! Buď silný! Nech je pevné tvoje srdce. Očakávaj Hospodina!

Rozprávajte sa o význame čítaného textu pre náš život.

Čo znamená „očakávať“ Hospodina? Čo je toho opakom? V čom je žalmistova výzva pre nás dôležitá?

Vyberte si a spievajte/počúvajte piesne z tohto Youtube zoznamu:

Piesne pre deti – vyberte si a spievajte/počúvajte z tohto Youtube zoznamu:

II. MODLITBA:  

Do takej miery, ako je vaša rodina schopná, strávte niekoľko chvíľ v “konverzačnej” modlitbe. Modlite sa vo vetách, nie odstavcoch. Modlite sa aj viackrát a nechajte modlitby ostatných, nech stimulujú vaše modlitby. Keď skupina stíchne, ktokoľvek môže povedať AMEN a ukončiť skupinovú modlitbu.

III. SLOVO:

Čítajte nahlas: Ef 5:14-17

Pozrite si Jančiho kázeň:

Ak sa chcete vrátit k minulým epizódam:

Dávid - 1. časťDávid - 2. časť

Deti

 

Téma: Mojžišov zločin, útek a svatba
Hl. myšlienka: Boh nás vedie k cieľu
Aplikácia: Uč sa čakať na Boha
Veršík: Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, než chvíľu žiť príjemne v hriechu. Židom 11:25

Obrázok 1 (vyfarbi)Obrázok 2 (vyfarbi)Obrázok 3 (vyfarbi)

IV. KOMUNITNÁ DISKUSIA:

  1. Prečítaj si 1. Sam 16:7. Čo si myslíš, do akej miery prikladá súčasná kultúra stavu srdca?
  2. V kázni zaznelo, že v živote máme zakladať na Božej vôli, Božom spôsobe a Božom časovaní. Súhlasíš? Prečo áno resp. nie?
  3. Ocitol/la si sa niekedy v situácii, kedy ponúkané riešenie bolo oprávnené a očakávané, no nebolo cnostné? Ako si to riešil/a?
  4. Ako rozlišuješ tvoje emócie a túžby od Božej vôle?
  5. Kráľ Dávid prežíval, že za svoj život sa bude zodpovedať Bohu. Komu veríš, že sa budeš zodpovedať za svoj život?
  6. Ako chápeš Ef 5:14?
  7. K akým ďalším krokom ťa vedie táto kázeň?

V. VĎAKYVZDANIE & POŽEHNANIE: 

Zakončite krátkou modlitbou vďaky a proste o vedenie.

Prečítajte na záver slová požehnania:

Rimanom 11
33 Ó, hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty.
34 Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom?
35 Alebo kto mu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť?
36 Veď od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko, jemu sláva naveky. Amen.