Veľkonočná večera (Zelený Štvrtok)

Príbeh Paschy počas spoločnej večere

Príprava

Rozprávanie príbehu
Tieto príbehy by mali byť porozprávané, nie iba prečítané. Venujte čas čítaniu týchto príbehov, aby ste ich mohli povedať/prerozprávať, keď budete večer spolu. Nemusíte si ich pamätať od slova do slova, samozrejme ich môžete aj čítať, no ide o to príbeh „oživiť“. Môžete tiež zvážiť požiadanie členov rodiny, alebo členov vo vašej komunite, aby sa pripravili na rozprávanie rôznych príbehov.

Vedenie dialógu
Dialóg má pomôcť vašej rodine/komunite zapojiť sa a ponoriť do príbehov. Otázky sú dobrým spôsobom, ako zdôrazniť dôležité aspekty príbehu. Je v poriadku, ak budeme budovať atmosféru zvedavosti a záujmu.

Plánovanie večere
Dobre si premyslite, počas ktorého jedla by ste chceli spolu stráviť čas a ponoriť sa do príbehov. Prípadne, ak by ste chceli pripraviť tradičnú paschálnu večeru, na internete nájdete veľa návodov a receptov.

Pascha

(Príbeh Exodu 5-15 / Prípadne si pozrite toto VIDEO)

Inštrukcia
Povedzte tento príbeh počas stolovania a následne pozvite ľudí do dialógu.

Rozprávajte príbeh:
Mojžiš a jeho brat Áron sa stretli s faraónom, aby ho prosili: „Toto hovorí Hospodin, Boh Izraela: ‚Prepusť môj ľud, aby mi na púšti pripravil slávnosť!‘. Ak tak neurobíš, Boh Egypťanov prísne potrestá.“

No faraón bol tvrdohlavý a nepočúval. Povedal: „Kto je tento Boh, že ho mám počúvať? Nepoznám vášho Boha a nenechám vás odísť. Snažíte sa iba odviesť moju pozornosť. Teraz sa vráťte do práce!“

Po stretnutí s Faraónom sa Izraelitom prihoršilo. Faraón ich prinútil pracovať rýchlejšie a ešte viac ako doteraz. Keď pracovali na poliach a vyrábali tehly z bahna a slamy, krutí otrokári na nich stále viac a viac tlačili.

Boh preto poslal na Egypťanov a na ich zem sériu hrozných rán. Tieto rany však nemali žiadny vplyv na Izraelitov.

Prvá rana zmenila vodu v rieke Níl na krv. Všetky ryby uhynuli a voda strašne zapáchala a nebolo možné ju piť.

Druhá rana zamorila celú krajinu žabami. Žaby boli všade – v ich spálňach, kuchyniach a dokonca aj v hrncoch a panviciach.

Tretia a štvrtá rana priniesla komáre a hmyz. Boli na všetkých ľuďoch a zvieratách. Faraónovi veštci sa čarami pokúsili skopírovať každú z týchto rán, ale nedokázali vytvoriť komáre. Volali k faraónovi: „Toto nám musí robiť Boh!“

Po každej z týchto rán sa Mojžiš vrátil k faraónovi a žiadal ho, aby prepustil Izraelitov, aby sa mohli klaňať svojmu Bohu. Ale faraón bol tvrdohlavý a nepočúval.

Piata rana priniesla dobytku v Egypte ťažké ochorenie (mor), no žiaden dobytok z Izraela  neochorel.

Šiesta rana spôsobila, že sa Egypťanom po celom tele vyhádzali pľuzgierovité vredy – bolo ich tak veľa, že nemohli ani sedieť, ani ležať.

Boh urobil faraóna ešte tvrdohlavejším a odmietol počúvať Mojžiša.

Siedma a ôsma rana priniesla krupobitie a kobylky, ktoré zničili každý strom a rastlinu v krajine. To, čo nebolo zničené krupobitím dorazili kobylky.

Deviata rana priniesla úplnú tmu, ktorá trvala tri dni. Nikto nevidel nič, okrem Izraelitov, ktorí mali stále svetlo vo svojich domovoch.

Napriek všetkým týmto hrozným udalostiam faraón stále nenechal Izraelitov odísť. Boh povedal Mojžišovi: „Faraónova tvrdohlavosť mi dáva príležitosť urobiť v Egypte ešte väčšie zázraky.“

Boh teda poslal poslednú ranu…

Mojžiš varoval faraóna pred touto poslednou ranou a povedal: „Toto ti hovorí Boh: ‚O polnoci prejdem Egyptom. V Egypte zomrú všetci prvorodení, od faraónovho prvorodeného syna, ktorý má zasadnúť na trón, až po prvorodeného syna otrokyne, ktorá je pri žarnove, ako aj všetko prvorodené z dobytka. Po celom Egypte sa bude ozývať veľký nárek, akého dosiaľ nebolo a ani nebude. No Izraelitov sa to nijako nedotkne. Potom budeš prosiť Izraelský ľud, aby odišiel. ‘“

Napriek tomuto varovaniu ich faraón stále odmietal prepustiť.

Potom dal Mojžiš Izraelitom pokyny od Boha, ako môžu byť zachránení pred touto ranou. Povedal ľuďom: „Každá rodina si musí zaobstarať obeť: ročného baránka, ktorý je zdravý a bez chýb. Dajte pozor, aby ste mu nezlomili niektorú z kostí. Potom vezmite z jeho krvi a potrite ňou zárubne vášho domova. Toto bude znamenie pre Boha, aby prešiel popri vašich domoch a ušetril vašich prvorodených.“

Obyvatelia Izraela teda urobili presne to, čo im Boh povedal.

O polnoci Boh prešiel cez Egypt a vzal život každému prvorodenému synovi, no obišiel domy, ktoré mali na zárubniach krv. Celý Egypt sa v noci zobudil s hlasným nárekom. Takmer v každom egyptskom dome niekto zomrel, vrátane faraónovho syna. Egypťania prosili Izraelitov, aby ihneď odišli.

Tej noci sa Izraeliti, ktorých bolo v tej dobe už viac ako dva milióny, vydali na návrat do svojej zasľúbenej krajiny Kanaánu. Boh ich viedol cez deň s oblačným stĺpom a v noci s ohnivým stĺpom.

Medzitým faraón opäť zmenil názor a poslal svoju armádu za Izraelitmi, aby ich pochytali. Keď Izraeliti dorazili na breh Červeného mora, uvideli faraóna a jeho armádu, ako sa z diaľky blížia, a začali podliehať panike. Obrátili sa proti Mojžišovi a sťažovali sa: „Bolo lepšie byť otrokom Egypťanov ako zomrieť na púšti!“

Ale Mojžiš ľuďom povedal: „Nebojte sa. Boh vás dnes zachráni. Bude za vás bojovať! “

Potom Boh povedal Mojžišovi, aby vystrel ruku nad more. Keď to urobil, Boh priniesol prudký vietor, ktorý im otvoril suchú cestu, po ktorej mohli kráčať! Faraón a jeho armáda začali Izraelitov ich nasledovala. Boh povedal Mojžišovi, aby znovu vystrel ruku. To prinieslo ďalší prudký vietor, ktorý zavial more späť na svoje miesto a zalialo faraóna i jeho armádu a ani jeden z nich neostal!

Obyvatelia Izraela boli v úžase pred veľkou Božou mocou. Verili v Boha a tiež v Jeho služobníka Mojžiša. Spievali piesne, tancovali a oslavovali, ako ich Boh zachránil!

Prerozprávajte príbeh:
Možno sa Vám to bude zdať zbytočné, ale je to veľmi efektívna metóda, vďaka ktorej sa poslucháči lepšie ponoria do príbehu.

Dialóg:

Prečo sa tento príbeh nazýva „Pascha“?

Ktoré časti Božieho prisľúbenia Abrahámovi sa podľa všetkého začínajú napĺňať?

  • Koľko potomkov mal Abrahám len počas niekoľkých dekád?
  • Ako sa Boh zachoval k nepriateľom Izraelitov?

Prečo si myslíte, že Boh zatvrdil faraónovo srdce?

Čo mohol Boh ukázať vďaka faraónovej tvrdohlavosti?

Kde je v tomto príbehu spomenutá voda? Čím je to významné?

Kde vidíme vodu spomínanú v predchádzajúcich príbehoch (potopa)?

Čo konkrétne povedal Boh o zvierati, ktoré mali obetovať?

Prečo muselo byť bez chyby?

Prečo si myslíte, že Boh vyžadoval, aby sa zárubne dverí Izraelitov museli potrieť krvou, aby boli zachránení? Čo krv predstavuje/reprezentuje?

Ako sa by si sa počas tejto Paschálnej noci cítil ako Izraelita?

Pochybovali by ste, že vás Boh v tejto situácii zachráni?

Počuli ste niečo, čo vám pripomínalo predchádzajúce príbehy? Aké spojenia sa Vám vynorili?

Čo nás tento príbeh učí o Bohu?

  • Plní svoje sľuby (zmluva, varovania faraónovi atď.).
  • Je schopný vyslobodiť a chrániť všetkých, ktorí na Neho volajú/spoliehajú sa na Neho.
  • Je mocný.
  • Záleží mu na ľuďoch a stará sa o nich.
  • Je zdrojom milosti (varoval faraóna).
  • Trestá nespravodlivosť.

Nová zmluva

(Príbeh z Mt 26, Mk 14, Lk 22 a Jn 13–17)

Inštrukcia
Počas toho, ako rozprávate príheb, majte uprostred stola položený chlieb a hroznový nápoj. Je dobré, ak sa Vám tento príbeh podarí prepojiť s predchádzajúcim a ešte viac, ak ho prepojíte s vašimi životnými príbehmi.

Rozprávajte príbeh:
Ježiš a jeho učeníci odcestovali na Veľkú noc do Jeruzalema. Farizeji a ďalší židovskí vodcovia sa čoraz viac rozčuľovali nad Ježišom a jeho výrokmi. Hľadali spôsoby, ako by ho mohli uväzniť. Keby tak povedal niečo, za čo by ho mohli zatknúť, no Ježiš bol pre nich príliš múdry.

Mnoho Ježišových príbehov poukazovalo práve na pokrytectvo židovských predstaviteľov. Povedal: „Keď vás farizeji a učitelia budú učiť Božie prikázania, počúvajte ich – ale neriaďte sa ich príkladom. Nežijú tým, čo učia.“

Veľkňaz sa stretol s týmito vodcami, aby premýšľali o zajatí Ježiša a jeho smrti. “Nemôžeme ho zatknúť počas Paschy,” súhlasili, “inak to spôsobí obrovskú vzburu medzi ľuďmi.”

V tom týždni sa Ježiš a jeho dvanásti učeníci stretli, aby spoločne slávili Paschu.

Pred začiatkom jedla Ježiš vstal od stola, uviazal si okolo pása zásteru a nalial do misky vodu. Potom išiel ku každému zo svojich učeníkov a umyl im nohy a utieral ich zásterou, ktorú mal opásanú okolo seba. To učeníkov šokovalo; iba sluhovia by mali umývať hosťom nohy! Čudovali sa, prečo to urobil.

Po umytí nôh sa Ježiš posadil k stolu a opýtal sa: „uvedomujete si, čo som Vám urobil? Keď som Vám ja váš učiteľ umyl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám. “

Počas večere Ježiš vzal kúsok chleba, poďakoval zaň Bohu a lámal ho na kúsky a podával svojím učeníkom so slovami: „Vezmite a jedzte! Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. “

Potom Ježiš vzal pohár s vínom a poďakoval zaň Bohu. Podal ho učeníkom a povedal: „Pite z neho všetci! Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás – je to nová zmluva medzi Bohom a jeho ľudom. Vylieva sa za mnohých na odpustenie hriechov. Toto robievajte na moju pamiatku, aby ste na to nezabudli.“

Dialóg:

Prečo išiel Ježiš do Jeruzalema? Čo vieme o tomto sviatku?

Čo urobil Ježiš tesne pred začiatkom Paschy? Prečo umyl učeníkom nohy?

Ježiš povedal: „Vezmite a jedzte! Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás.“ A Pite z neho všetci! Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás – je to nová zmluva medzi Bohom a jeho ľudom.“

  • Aká bola zmluva, ktorú Boh uzavrel s Abrahámom a jeho ľudom? Čo vyžadovala?
  • Aká je Nová Božia zmluva s Jeho ľudom? Čo si myslíš, že vyžaduje?

Zakončenie spoločnými modlitbami